Innovasys providing innovative solutions Innovasys providing innovative solutions
Допълнителни Модули

Общи характеристики

Бизнес система Moneta е проектирана и разработена, да обхваща целия търговски процес на една компания, което я прави подходящ избор за различните бизнес сфери.

Състои се от модули, които взаимодействат помежду си с цел предоставяне на пълна интегрираност на информацията, осигурявайки свързаност и прозрачност на всички дейности и процеси във фирмата.


Бизнес система Moneta се надгражда, според нуждите на бизнеса.

Детайли

МОНЕТА е интегрирана информационна система, изградена на модулен принцип и ползваща обща база данни.

Модулите, който предлагат Бизнес система Монета и Монета Ауто са - Продажби, Доставки, Склад, Сервиз, Автомобили, Номенклатури и Администрация. Те предоставят възможност за гъвкаво управление на търговския работен процес, покупко-продажба на стоки и автомобили, автосервизна дейност, внос и дистрибуция на стоки, авточасти и аксесоари. 

За пълната оптимизация на вашият бизнес, са разработени Допълнителни Модули:

Модул Финанси и Счетоводство

Обща характеристика:
Посредством този модул, МОНЕТА предоставя възможност за финансово управление на стопанската дейност и счетоводно обслужване на компанията. Автоматична счетоводна отчетност на операциите, извършвани в останалите модули на системата. Прилагат се шаблони за автоматично осчетоводяване на често използвани счетоводни статии. Лесно хронологично проследяване на направените счетоводни записи за осчетоводен документ.

Функционалност на модула: 

 • Индивидуален сметкоплан с възможност за добавяне на под сметки и нива на аналитичност.
 • Автоматично осчетоводяване на първични документи (фактури, кредит. известия, протоколи и протоколи за ВОП, платежни документи)
 • Анулиране и редакция на осчетоводени документи
 • Преглед на счетоводните записи, формирали салда по сметките.
 • Счетоводен журнал и възможност за зареждане на шаблони с контировки за често изпълнявани операции
 • Поддържане на една или няколко каси/банки в различни валути.
 • Проследяване на касовите и банкови операции и наличност на парични средства
 • Трансфериране на пари между различни парични средства
 • Настройка на бизнес и продуктови групи за директно осчетоводяване
 • Възможност за генериране и експорт на счетоводни справки
 • Генериране и експорт на ДДС дневници, съгласно ЗДДС
 • Месечна и VIES декларация
 • Интрастат - изпращания и получавания
 • Възможност за дефиниране на голямо разнообразие от счетоводни справки - Оборотна ведомост; Оборотна ведомост по контрагенти; Аналитична оборотна ведомост за период; Хронология на сметка; Главна книга на сметка; Баланс на контрагент към дата; Баланс на парично средство; Дневник на сметка; Артикули без интрастат код 
 • Възможност за Импорт и експорт на данни от и към Excel, TXT и XML
 • Възможност за прикачване на файлове към документи

Модул Дълготрайни активи

Обща характеристика:

Този модул е неразделно свързан с Модул Финанси и Счетоводство. Предоставя ви пълна информация за придобиването и амортизацията на даден актив.

Функционалност на модула: 

 • Номенклатура с Дълготрайни активи.
 • Счетоводна амортизация
 • Данъчна амортизация
 • Генериране на справки - Амортизационен план с начислена амортизация; Данъчен амортизационен план
 • Възможност за импорт/експорт на данни от и към Excel, TXT и XML

Модул Лизинг

Обща характеристика:
През последните години лизингът става все по-популярен, като метод за финансиране на покупка. Това се отнася както за „дребни” потребителски стоки, така и за моторни превозни средства – леки автомобили, товарни автомобили и т.н. Днес лизинга е един от главните инструменти за финансиране на инвестиции. Съществуват редица разновидности на лизингови схеми, в България основните и най-разпространени форми са финансовия и оперативния лизинг. Този модул, предоставя възможност за ефикасно управление на такъв вид сделки и всички операции свързани с тях. Обхваща целият цикъл на лизинга – изготвяне на оферти, посредством лизингов калкулатор, изготвяне на договор за лизинг, калкулиране на месечни вноски и лизингов план. Посредством набор от справки и анализи, във всеки момент е възможно извличане на информация за вземанията от клиенти, предстоящи плащания, номинален дълг по договори за лизинг и други.
Удобно и лесно, експортиране на задължителните справки към Централен кредитен регистър (ЦКР).

Функционалност на модула: 

 • Лизингов калкулатор.
 • Авансови плащания по лизинг.
 • Договори за лизинг, очакващи одобрение и прехвърляне към активни договори.
 • Договори за кредит
 • Генериране на фактури за вноски по лизингови договори, с настъпил падеж към определен период
 • Възможност за фактуриране или изплащане на много лизингови вноски с падеж към определена дата
 • Генериране на документи за услуги - Такси, Данъци и Застаховки
 • Предсрочно погасяване на лизинговия договор, включително начисляване на такса за предсрочно плащане
 • Следене на издадени документи по договори за лизинг, както и плащания към тях
 • Начисляване на неустойки за просрочени плащания
 • Генериране на Справки - Информация за текущото състояние по всички активни; Неплатени или не документирани доставки за период; Номинален дълг по договори за лизинг до дата; Предстоящи плащания за лизинг; Заложени договори в банка и други.
 • Възможност за експортиране на справки към Централен кредитен регистър (ЦКР).

Модул Маркетинг (CRM)

Обща характеристика:

Този модул от бизнес система Монета е създаден за нуждите на отдел Маркетинг и взаимоотношения с клиенти. Модул Маркетинг предоставя преглед на всички налични данни за активния контакт и пълна история на взаимоотношенията. Информацията може да бъде бързо и лесно намерена и проследена в рамките на системата. Позволява в една база данни да се събира информация за клиентите, да се води отчет на контактите с настоящи и потенциални клиенти, да се анализират продажбите и ефективността на маркетинговите мероприятия, да се координира и контролира работата на мениджърите. Може да бъде доработен в съответствие с потребностите на конкретната компания.

Функционалност на модула: 

 • Организиране на база данни с контакти, телефони, електронни пощи,  адреси и др.
 • Създаване на целеви групи клиенти, организиране на кампании свързани с определени целеви групи и следене на тяхната ефективност.
 • Персонален календар и Календар по обекти.
 • Визуално организиране на срещи, задачи, дейности посредством вграден в системата календар.
 • Групиране на задачите по вид, приоритет или отговорник
 • Бързо и лесно, проседяване на цялата кореспонденция за даден контакт или клиент.
 • Възможности за сортиране, групиране, филтриране и експорт.
 • Серийни писма в Word формат.
 • Електронни съобщения до група от контакти.
 • Възможност за импорт/експорт на данни от и към Excel, TXT и XML

Модул Проекти

Обща характеристика:

От първостепенна важност за успеха на който и да е бизнес е успешното изпълнение на проектите. Въпреки че в зависимост от сферата на дейност значението на фразата "успешно изпълнение" може да варира, почти винаги целите включват вместване в някакви срокове. Модула за управление на проекти, който предлагаме не само ще ви помогне перфектно да организирате дейностите по изпълнение на даден проект, но и ще ви помогне да проследите промените във всички показатели и да анализирате резултатите.

Функционалност на модула: 

 • Възможност за дефиниране на проекти и етапи.
 • Възлагане на конкретни задачи на служители.
 • Задаване на основните задачи на конкретен проект.
 • Определят времеви граници за изпълнение на задачите.
 • Планиране на работата, която трябва да се извърши по дадена задача за определен период от време.
 • План за работа на всеки служител.
 • Отчетност за изпълнението на етапите по даден проект.
 • Проверка на количеството и качеството на изпълнените задачи чрез редица справки.
 • Възможност за импорт/експорт на данни от и към Excel, TXT и XML

Модул Производство

Обща характеристика:

Този модул е разработен, за всички аспекти от производствената дейност. С неговата функционалност фирмите могат да планират и контролират продукцията в склада. Свързан с другите модули от системата, се контролира целият производствено-продажбен процес, като се постига цялостна отчетност на компанията.

Функционалност на модула: 

 • Производствен план.
 • Дефиниране на рецепти за производство
 • Протокол за производство
 • Възможност за производство на много артикули с един протокол
 • Автоматично изписване на артикулите от склада и заприхождаване на произведените артикули
 • Получаване на необходимата информация чрез наличните справки - Необходими материали за производство; Планиране производство за продажби; Произведена продукция за период.

Модул Web Reports /Уеб базирани бизнес анализи/

Модул за работа с периферни устройства
(Фискални принтери на Елтрейд, Датекс и Тремол и баркод четци)

Модул за автоматично изтегляне на документи за доставка

Модул за изпращане на пратки
(Интеграция с куриерска фирма „Speedy)

Модул за изпращане на Е-Фактура
(Интеграция с продукт на „Борика – Банксервиз АД“)

 

Видео уроци

Демо версия

Направете вашата заявка за Demo версия на Допълнителни Модули - тук »

Други продукти

Запознайте се с другите наши продукти и изберете подходящия за Вас и Вашия бизнес.

Заявка за демо версия