Innovasys providing innovative solutions Innovasys providing innovative solutions
Бизнес система Монета

Общи характеристики

Бизнес система Монета е интегрирана информационна система, изградена на модулен принцип и ползваща обща база данни. Състои се от модули, които взаимодействат помежду си с цел предоставяне на пълна интегрираност на информацията, осигурявайки свързаност и прозрачност на всички дейности и процеси във фирмата. Системата предоставя възможност за управление и автоматизация на финансово-счетоводната, складова и търговска дейност в обектите на една или повече компании.

Благодарение на модулната технология, заложена в нея тя е подходящо решение за малки, средни или големи фирми, работещи в различни бизнес сфери. 

Системата има възможност да бъде допълнена с отделните приложения предлагани от нас, които я правят подходящ избор за всеки бизнес. За приложенията може да научите повече, от секцията с продукти - "Допълнителни модули".

 

Детайли

МОНЕТА е интегрирана информационна система, изградена на модулен принцип и ползваща обща база данни.

Модул Продажби

Обща характеристика:
Посредством този модул, МОНЕТА предоставя възможност за гъвкаво управление на търговския работен процес. Веднъж въведена информацията за направена оферта лесно се преобразува в поръчка или фактура без да е необходимо повторно въвеждане. Артикулите и контрагентите са организирани в групи с цел формиране на различни цени и отстъпки. Дефинират се условия за работа с всеки контрагент (кредитни лимити, условия и методи на плащане). Във всеки момент е възможно проследяване на задълженията към и вземанията от контрагент.

Всяка търговска сделка се отразява в системата чрез набор документи.

Функционалност на модула:

 • Цени, групови и индивидуални отстъпки за клиенти.
 • Продажба на артикули, ресурси и услуги.
 • Изготвяне на документи - оферти, поръчки, авансови плащания, фактури, кредитни и дебитни известия. Преобразуване на документи.
 • Автоматично плащане при продажба в брой.
 • Генериране на плащане по един или няколко неизплатени документа.
 • Салдо на клиенти към момент на база извършените сделки.
 • Следене за достигнати кредитни лимити и просрочени задължения.
 • Изпращане на всички документи в електронен вариант.
 • Възможност за работа с различни периферии – баркод четци, фискални принтери и др.
 • Издаване на гаранционни карти за стоки към съответните продажби.
 • Възможност за дефиниране на голямо разнообразие от справки, свързани с продажба на стоки - Оборот на клиенти; Оборот по обекти; Дневник на продажбите; Печалба от продажби на стоки по продуктови групи; Печалба от продажба на стоки по продуктови класове; Приходи от продажба на стоки; Приходи от продажба на клиенти; Продажби по поръчки; Задължения на клиенти; Други
 • История за всички операции в Модул „Продажби”
 • Възможност за импорт и експорт на данни от и към Excel, TXT и XML
 • Възможност за прикачване на файлове към документи

Модул Доставки

Обща характеристика:
Този модул дава възможност за ефикасно управление на взаимоотношенията с доставчици. Цялостен контрол върху задълженията, проследяване на плащания, актуалната и детайлна информация за доставчици и условия на доставка. Планиране на поръчки към доставчици и заприхождаването им в склада.

Функционалност на модула:

 • Поддържане на номенклатури с доставчици.
 • Цени, групови и индивидуални отстъпки от доставчици.
 • Доставка на артикули, ресурси и услуги.
 • Изготвяне на документи – оферти от доставчици, поръчки към доставчици, авансови плащания, фактури за доставка, кредитни и дебитни известия; преобразуване на документи.
 • Автоматично плащане при доставка в брой.
 • Генериране на плащане по един или няколко неизплатени документа.
 • Салдо към доставчици на база извършените сделки.
 • Следене за достигнати кредитни лимити и просрочени задължения.
 • Възможност за работа с различни периферии – баркод четци.
 • Възможност за дефиниране на голямо разнообразие от справки, свързани с доставките на стоки - Обороти към доставчици; Обороти към доставчици по месеци; Доставка на стоки по доставчици; Доставка на стоки по продуктови групи; Доставки на стоки по производители; Задължения към доставчици; Оборот по доставчици - без ДДС; Други
 • История за всички операции в Модул „Доставки”
 • Възможност за импорт и експорт на данни от и към Excel, TXT и XML
 • Възможност за прикачване на файлове към документи

Модул Склад

Обща характеристика:
Този модул е свързан с управление на складово стопанство - номенклатури с продукти, складове, инвентаризации, преоценка и бракуване на стоки, резервация на продукти, проследимост на артикули и партиди. Стоките са организирани в йерархични продуктови групи и класове. Дефинират се заменими артикули. Възможна е работа с допълнителни мерни единици. Движението на стоковите запаси се измерва количествено и в стойност.

Функционалност на модула:

 • Поддържане на номенклатура от артикули и взаимно-заменими.
 • Йерархично разделяне на артикулите в различни категории, продуктови групи и продуктови класове.
 • Актуална информация за наличността в склада.
 • Журнал артикули за заприхождаване/изписване на стоки както и журнал физически инвентар за улесняване на инвентаризацията в склада.
 • Журнал брак на стоки.
 • Трансфер на стоки между складове.
 • Възможност за поддържане на минимални количества за всеки обект.
 • Проследяване на историята на артикул.
 • FIFO, LIFO и AVP методи за изчисление на себестойност на стоките.
 • Отчитане на непреките разходи върху себестойността.
 • Корекция на себестойност.
 • Предвидени са справки за динамично следене на наличности по обекти.
 • Възможност за импорт и експорт на данни от и към Excel, TXT и XML

Модул Номенклатури

Обща характеристика:
Тук са събрани всички ползвани от другите модули номенклатури. Импорт и експорт на номенклатури.

Функционалност на модула:

 • Общи номенклатури - Мерни единици; Валути; Валутни курсове; Градове и Държави
 • Фирмени номенклатури – Компании; Обекти; Служители; Потребители и Потребителски групи права; Банкови / Касови операции и други
 • Номенклатури от модул Склад – Артикули; Продуктови групи и класове; Производители; Параметри на артикули по обекти; Допълнителни разходи за артикул и други
 • Номенклатури свързани с услуги - Групи услуги; Цени на услуги
 • Номенклатури ресурси - Календар ресурси; Групи ресурси; Цени на ресурси и други
 • Възможност за импорт и експорт на данни от и към Excel, TXT и XML  

Модул Администриране

Обща характеристика:
С този модул администрираме всички останали.

Функционалност на модула:

 • Задаване на потребители за системата, със съответните права за достъп
 • Настройки на филтри, подредба и оцветяване по потребители, на формите от модулите на системата
 • Настройки на текущата компания
 • Настройка на различни видове шаблони за системата – артикули, контрагенти.
 • Настройки на бланките за печат.
 • Възможност за импорт и експорт на данни от и към Excel, TXT и XML

 

 • Работа на множество търговски обекти в единна среда и обслужване на неограничен брой фирми в системата;
 • Едновременна работа на множество потребители в локална мрежа или през интернет към единна база данни;
 • Възможност за поддържане и управляване на голям обем информация;
 • Интуитивният и удобен интерфейс за работа съкращава времето за обучение и улеснява потребителите да ползват пълната функционалност на системата;
 • Възможност за генериране и експорт на разнообразни справки във всеки един модул от системата;
 • Гъвкавостта и използването на утвърдени практики за управление на проекти, позволява системата да бъде внедрена в кратки срокове и на ниска цена;
 • Намалява времето за вземане на управленски решения и позволява планиране на ресурсите;
 • Възможност за промяна функционалността на системата, в зависимост от желанията на клиента;
 • Възможност за интеграция с други програмни продукти;
 • Прилагане на най-новите софтуерни технологии, които осигуряват бързо обновяване, правдоподобност и сигурност, много лесно включване на допълнителни компютри към системата.
 • Необходимата Ви информация е достъпна във всеки един момент на комуникация с клиента и потребителите имат достъп до детайлна картина на неговата дейност.
 • С правилното организиране и възможностите на софтуера се спестяват ценни ресурси и време. Операциите се извършват по-бързо и по-правилно благодарение на лесната употреба, програмиране и контрол над потока операции и резултати.
 • Информацията се предоставя така, че да може да се усвои веднага в зависимост от работното място и допринася за локализирането на проблемните области на дейност и на възможностите за развитие.
 • Комуникацията с клиентите и партньорите се подобрява, ускорява и става по-резултатна.
 • Компанията повишава гъвкавостта си, оптимизира дейността си и се развива с бързи темпове.

Бизнес система Монета е интегрирана информационна система с отворена архитектура на три нива:

Първи слой: База Данни
Изпълнява всички необходими операции по съхранение, актуализиране, поддръжка и управление на данните на системата.

Втори слой: Application Server
Съхранява логиката на бизнес процесите на приложението. Оптимизира достъпа на потребителите до информацията. Осигурява възможност за скалируемост и интегритет на ниво бизнес операция.

Трети слой: Client
На това ниво се осъществява контакта на потребителя със системата, т.е. въвеждането и визуализацията на данните. Осигурява персонализиран и достъпен интерфейс, съобразен с дейността на всеки потребител.

Видео уроци

1. Създаване на Продажба (Модул Продажби)

 

2. Създаване на Авансово плащане (Модул Продажби)

 

3. Добавяне на авансово плащане в продажба (Модул Продажби)

 

4. Създаване на поръчка-продажба (Модул Продажби)

 

5. Създаване на продажба по поръчка (Модул Продажби)

 

6. Генериране на продажба по поръчка от Продажба по поръчка (Модул Продажби)

 

7. Създаване на Дебитно Известие към Продажба (Модул Продажби)

 

8. Създаване на Кредитно Известие по продажба (Модул Продажби)

 

9. Генериране на Кредитно Известие продажба от осчетоводен документ (Модул Продажби)

 

10. Генериране на плащане продажби (Модул Продажби)

 

11. Създаване на Доставка(Модул Доставки)

 

12. Създаване на авансово плащане-доставка (Модул Доставки)

 

13. Добавяне на авансово плащане в доставка (Модул Доставки)

 

14. Създаване на поръчка-доставка (Модул Доставки)

 

15. Създаване на доставка по поръчка (Модул Доставки)

 

16. Генериране на доставка по поръчка от Доставка от Доставка по поръчка (Модул Доставки)

 

17. Създаване на Дебитно Известие по доставка (Модул Доставки)

 

18. Създаване на Кредитно Известие по доставка (Модул Доставки)

 

19. Генериране на Кредитно Известие доставка от осчетоводен документ (Модул Доставки)

 

20. Генериране на плащане по доставка(Модул Доставки)

 

21. Създаване на Нов Артикул (Модул Склад)

 

22. Създаване на Нов Артикул - пълен (Модул Склад)

 

23. Създаване на нов Контрагент - юридическо лице (Модул Номенклатури)

 

24. Създаване на нов Контрагент - физическо лице (Модул Номенклатури)

 

25. Създаване на чуждестранен Контрагент(Модул Номенклатури)

 

Демо версия

Направете вашата заявка за Demo версия на Бизнес система Монета - тук »

Други продукти

Запознайте се с другите наши продукти и изберете подходящия за Вас и Вашия бизнес.

Заявка за демо версия