Innovasys providing innovative solutions Innovasys providing innovative solutions

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ "Повишаване на конкурентоспособността на ИНОВАСИС ООД чрез внедряване на иновативно оборудване"

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ "Повишаване на конкурентоспособността на ИНОВАСИС ООД чрез внедряване на иновативно оборудване"

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „ИНОВАСИС“ ООД

От 20.06.2016 г. ИНОВАСИС ООД започна изпълнението на проект „Повишаване на конкурентоспособността на ИНОВАСИС ООД чрез внедряване на иновативно оборудване” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1298-С01 по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”, Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”, Инвестиционен приоритет 2.2: Капацитет за растеж на МСП. Проектът ще се осъществи в гр. Монтана, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Планираната продължителност е 18 месеца, а стойността на целия проект е в размер 537 898.00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 322 738.80 лв., 60,00 % от допустимите разходи по проекта.


Общите цели на проект „Повишаване на конкурентоспособността на ИНОВАСИС ООД чрез внедряване на иновативно оборудване” са свързани с подобряване производствения капацитет на фирма ИНОВАСИС ООД и засилване експортния потенциал на дружеството. С реализацията на проекта компанията ще подобри и разшири дейностите по разработване на ИКТ продукти и услуги чрез модернизиране на технологичната база на дружеството, ще се повиши капацитета за работа с нови клиенти и ще разшири позициите и дяловете на фирмата на вътрешните и външните пазари.


Проектът ще се реализира чрез закупуването и внедряване в производството на специализирано хардуерно оборудване и софтуер за виртуализация, които са в съответствие с най-новите технологични тенденции и изисквания.