Innovasys providing innovative solutions Innovasys providing innovative solutions

Често задавани въпроси

Какво представлява ERP система?

Enterprise Resource Planning (ERP) е многофункционална информационна система, задвижвана от интегриран набор от програмни модули, които поддържат, основните вътрешни работни процеси на една компания. ERP системата дава на компанията, възможност в реално време да бъдат проследявани основни работни процеси като производство, доставки и управление на наличностите.

Какви са предимствата на ERP система, пред обикновен складов софтуер?

Едно от основните предимства на ERP системите, е че този вид системи обединяват множество бизнес процеси, като пестят време и разходи, по този начин се постига ефективно планиране и управление на всички ресурси на организацията. Друго осезаемо предимство е, че информацията е достъпна в реално време за цялата компания, което подпомага работата на отделните звена като подобряват вътрешната и външна бизнес среда.

Колко време е необходимо за да се внедри ERP система?

Внедряването на ERP система, често отнема повече от очакваното време. Внедряването изисква планиране, анализ, а често и промени на съществуващите бизнес процеси в компанията. Времето за въвеждане на системата в компанията зависи от размера на компанията и броя на модулите, които ще бъдат имплементирани. Персонализирането на системата може значително да увеличи времето, необходимо за въвеждането и в експлоатация. Внедряването протича на няколко етапа и необходимо пълно взаимодействие, между компанията възложител и ангажираният доставчик на ERP система.

Каква е архитектурата на ERP система Монета?

Бизнес система Монета е интегрирана информационна система с отворена архитектура на три нива:

Първи слой: База Данни
Изпълнява всички необходими операции по съхранение, актуализиране, поддръжка и управление на данните на системата.

Втори слой: Application Server
Съхранява логиката на бизнес процесите на приложението. Оптимизира достъпа на потребителите до информацията. Осигурява възможност за скалируемост и интегритет на ниво бизнес операция.

Трети слой: Client
На това ниво се осъществява контакта на потребителя със системата, т.е. въвеждането и визуализацията на данните. Осигурява персонализиран и достъпен интерфейс, съобразен с дейността на всеки потребител.

Каква база данни използва Бизнес Система Монета?

Microsoft SQL Server (MS SQL Server)

На какви операционни системи работи Бизнес Система Монета?

Базата данни, се съхранява и оперира, само под операционна система Microsoft Windows.
Клиентските приложения, позволяват работа и под други операционни системи - Linux и Мас OS.

Възможно ли е интеграция на Бизнес Система Монета с друг софтуер или приложения?

С цел по гъвкаво управление на работен процес в компанията, ERP система Монета има възможност за интеграция с други програмни продукти, приложения и устройства.

Възможно ли е Бизнес Система Монета да бъде достъпвана отдалечено?

Да, за целта на устройство от което ще се осъществява достъп до системата, трябва да бъде инсталирано клиентско приложение на Бизнес Система Монета – ‚Moneta client‘. За да се осъществи достъп, сървъра трябва да бъде със статичен IP адрес, който се получава от интернет доставчик.

Възможни ли са актуализации на ERP система Монета, ако компанията предпочита да не използва абонаментно обслужване?

Всяка компания без абонаментно обслужване, не получава актуализация (нови версии) на продукта. За клиенти без сключен договор за обслужване, цената на час за различните услуги е по-висока.
Ако клиент без абонамент, би желал да премине на абонаментно обслужване, следва да заплати пропуснатият период.

Възможност за европейско финансиране при закупуване и внедряване на система за управление на бизнеса Монета?

Многократно фирма Иновасис ООД е избирана, от управляващия орган, като изпълнител по програми за внедряване на система за управление на бизнес процесите.
За успешно кандидатстване и приключване на проекта, е препоръчително използването на специализирана консултантска фирма.
« Назад