Innovasys providing innovative solutions Innovasys providing innovative solutions

Повишаване на конкурентоспособността на "Иновасис" ООД

Повишаване на конкурентоспособността на "Иновасис" ООД чрез внедряване на иновативно оборудване
Договор № BG16RFOP002-2.001-1298-C01

Кратко описание: Чрез настоящия проект Иновасис ООД иска да закупи и пусне в експлоатация ново и по-модерно одорудване. Предвиждат се инвестиции в материални (Интегрирана модулна система, Работни сървъри, Резервен сървър, Шкаф и UPS, Дисков масив – основен и Дисков масив – резервен) и нематериални (Софтуер за виртуализация) активи. Чрез горепосочените ивестиции в оборудване фирмата ще подобри производствения си капацитет, иновативния си и експортен потенциал. Проектът ще подобри качеството на предлаганите продукти и услуги (сървър под наем и софтуер като услуга), ще разнообрази асортимента от услуги (IP телефония), ще засили позициите на фирмата на българския пазар, ще увеличи експортната дейност, както и ще подобри ресурсната й ефективност. Чрез настоящото проектно предложение Иновасис ООД ще затвърди водещите си позиции в разработката, внедряването и поддръжката на софтуер, както и ще разшири допълнително капацитета си на дейност с клиенти.

Проектът се изпълнява с подкрепата на ЕС, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.001 Подобряване на производствения капацитет в МСП.


« Назад