Често задавани въпроси

Какво представлява - Корекция Себестойност?

Корекция себестойност е преизчисляване на записите за артикулите. За да се получи реалната себестойност на един артикула, трябва да се вземат в предвид всички операции свързани със съответната партида - доставка, начисляване на допълнителен разход (увеличение или намаление). Тя минава автоматично, след стартиране от меню „Артикули“, бутон „Артикул“ и опция „Корекция себестойност“. Възможна е и опция за изцяло автоматично преминаване, посредством закупена от нас програма - „Moneta Agent“.

Какво представлява среден разход за единица и защо е различен от последната доставна цена на артикула?

Разходи за единица (средно), се визуализира в картата на артикула. Средният разход за артикул е изчислен на база доставените количества, по тяхната партидна доставна цена, разделено на наличното количество. Последната доставна цена е на база доставна цена на този артикул, от последната осчетоводена доставка. Стойността която се визуализира в това поле е само за наличните към текущият момент, артикули в компанията.

Какво представлява и как се разпределя в Бизнес Система Монета - Допълнителен Разход?

„Допълнителен Разход“ за доставка на стоки – това е стойност с която трябва да бъде увеличена или намалена себестойността на дадена стока. За увеличение, такива разходи са например транспортните разходите по доставка, мита, такси и други. За намаление са, например намаление на доставната цена от доставчика.
„Допълнителен Разход“ за продажба на стоки - това е стойност, с която трябва да бъде увеличена или намалена продажната стойност на дадена стока. Такива разходи за увеличение са например транспортните разходите по продажба и други. Когато става дума за намаление, в повечето случай става въпрос за грешно въведена продажна цена.

Как се отразява мито и ДДС в Бизнес Система Монета?

Начисляването на Мито, става посредством документ за доставка „Митническа декларация”. Избира се контрагент (доставчик) „Митници” с настройка за „Счет. група на контрагент” -> „CUSTOMS” като на нея и е зададено да пише по счетоводна сметка „45700-Разчети с митници”.
В редовете на Митническата Декларация се избира „Тип” -> „Доп.разход” -> „Мита”. В полето „Доставна цена” се въвежда стойността на Митото, а в полето „Данъчна основа” се попълва данъчната основа на стоката + митото, за да може да се изчисли ДДС стойност на цялата стока, която е доставена с доставка без ДДС . След записване на въведената информация чрез бутон „Запази” е необходимо допълнителния разход да се разпредели върху редовете на документа за доставка със стоките. За целта от бутон „Ред” се избира опцията „Разпределение на допълнителни разходи за артикул”. Програмата отваря форма „Свързване на доп. разходи”. В тази форма ще се визуализират редовете на документите, върху които се разпределя доп. разход. Достъпът до редовете на документа се осъществява чрез бутон „Функции”, опция „Достъп до редове складов документ”. След избиране на опцията, програмата отваря форма „Редове склад. документ за свързване с доп. разход”. Тази форма представлява списък с редовете на документите за съответния контрагент, към който ще се свърже доп. разход. От бутон „Функции” или от поле „Избери” се маркират желаните редове и след потвърждение с бутон „ОК” програмата го прехвърля във форма „Свързване на доп. разходи”. Така прехвърления разход трябва да се запише чрез бутон „Запази” и да се разпредели върху избраните редове. За целта от бутон „Функции” се избира опцията „Начин на разпределение на доп. разход” . Начините са няколко:
• По равно - доп. разход се разпределя по равно за всеки артикул, като общата сума за разпределение се разделя на общото количество на артикулите в редовете;
• Сума - доп. разход се разпределя в зависимост от стойността на всеки артикул. По – скъпите артикули се утежняват с по – голяма сума.
• По маса – в зависимост от кг. на даденият артикул, ако такива са зададени в картата на артикулите. Тези с по-голяма маса се утежняват с по-голяма сума.
• По количество – доп. разход се разпределя в зависимост от количеството на всеки артикул. По – големият брой артикули се утежняват с по – голяма сума.
След избиране на начина за разпределение на доп. разход във форма „Свързване на доп. разходи”, допълнителния разход се разпределя върху избраните редове и при потвърждение с бутон „ОК”, потребителя може да осчетоводи доставката.
Резултатът от тази операция може да се види (след като е минала Корекция себестойност) в записите на артикулите, върху които е разпределен допълнителния разход, в поле „Сума покупки (действителна).
Начисляването на ДДС, става аналогично на начисляване на Мито. В редовете на Митническата Декларация се избира „Тип” -> „Доп.разход” -> „ДДС”. В полето „Доставна цена” НЕ се въвежда стойността, а в полето „Данъчна основа” се попълва данъчната основа на стоката, за да може да се изчисли ДДС стойност, която е доставена с доставка без ДДС . След записване на въведената информация чрез бутон „Запази” е необходимо допълнителния разход да се разпредели върху редовете на документа за доставка със стоките, не зависимо от това че неговата стойност е 0.00. Допълнителният разход се разпределя както и при Мито.
« Назад